Om Koranen

Koranens oppbygning

Koranen består av 114 kapitler (surah), og hvert kapittel består av et visst antall vers (ayah). Kapitlene i Koranen står ikke etter åpenbaringenes rekkefølge, men ble satt sammen av profeten Muhammad (fred være med han). Grovt sett til­svarer dette en omvendt krono­logi, hvor de korte surah’ene fra perioden i Mekka (610-­622) kom­ mer sist, mens de lengre surah’ene fra Medina­-perioden (622-­632) kommer først. Unntaket er den første surah’en, som er en sentral åpningsbønn. Det er også nor­malt å dele Koranen i 30 like deler kalt juz eller parah, eller i sju deler kalt manzil. Av praktiske årsaker har vi valgt å dele oversettelsen i syv bind i henhold til de syv manzil.